Новините во ЗЈН визави класичните институти на договорното право

Следната обука во организација на Симпозион ќе се фокусира на спецификата на договорот за јавни набавки како посебен вид управно-правен договор во македонското право. Интерактивната буката под наслов „Новините во законот за јавни набавки визави класичните институти на договорното право“ ќе се одржи на 18 април во „Best Western Hotel Turist“ – Скопје.  Со ангажманот на најстручните во областа како обучувачи/ментори, ќе направиме […]

Прочитај повеќе