Изработка на жалби

Симпозион укажува стручна помош за вложување жалба во постапките за доделување на договори за јавни набавки.

  • Увид во понудите на другите понудувачи (увид во понудите на другите понудувачи по приемот на одлуката за избор/поништување, анализа на податоците од понудите на другите понудувачи и изнаоѓање на правен основ за поднесување на жалба)
  • Изработка на жалба (изнаоѓање на правен основ за поднесување на жалба, изработка на жалба и подготовка на соодветна документација, следење на жалбената постапка и водење на грижа за почитување на роковите поврзани со жалбената постапка, помош при покренување на Управен спор против решението на ДКЖЈН пред Управниот суд)

Ексклузивен начин на работење:

Само во случај ако биде уважена жалбата ќе биде наплатена услугата за изработка на жалбата, во спротивно нема да имате никаков трошок.