Преведување

Симпозион, поаѓајќи од основниот принцип на својата работа – внимателно одбрано знаење – Ви нуди стручен устен и писмен превод, од сите области. Навремена и квалитетна услуга при превод на секаков тип документи и настани, која ги опфаќа сите форми на јазичен пренос: судски превод, конференциски (симултан и консекутивен), превод на технички документи, превод и редакција на стручни и академски трудови. Располагаме со внимателно одбрани соработници со професионално образование и искуство во сферата на преведувањето и толкувањето. За потребите на клиентите, приредуваме специјални пакети од долунаведените услуги.

Достапни јазици: македонски, англиски, руски, полски, француски, германски, српски, хрватски, албански и грчки.
Асистираме во задоволувањето на сите логистички и технички потреби за настаните на коишто е потребен превод: семинари, симпозиуми, конференции. Овие дополнителни услуги ги обезбедуваме во соработка со релевантни партнери од техничкиот сектор. Дополнителната услуга е предмет на взаемен договор со Вас.

За повеќе информации, контактирајте нè на: info@simpozion.mk